Головна

Карта України,

виготовлена учнями школи

до Дня Миру

Фотогалереї

Актуальні питання виховної роботи

Виховання — це процес соціальний в найширшому розумінні... З усім складним світом навколишньої дійсності дитина виходить у значне число відносин, кожне з яких незмінно розвивається, переплітається з іншими відносинами, ускладнюється моральним і фізичним зростанням самої дитини. Спрямувати цей розвиток і керувати ним — завдання кожного вчителя.

Наша школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально-виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно-культурне відродження України, у розбудову держави. Дуже хотілось би, щоб дитина у нашій школі не готувалася до життя, а жила, і тому важливо нашому педагогічному колективу вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації відносин між дітьми і вчителями, школою і родиною.

На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічний колектив ЗОШ №1, розуміючи потребу докорінного переосмислення виховної системи, насамперед виходить з таких позицій :

  • Визнання того, що школа — навчальний заклад, покликаний відповідати потребам і умовам сучасного стану соціального розвитку України та забезпечувати освітні потреби учасникам навчально-виховного процесу.
  • Школа має бути конкурентноздатною й престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівні.
  • Вирішуючи ці завдання, школа має забезпечувати різні види діяльності в широкому спектрі позакласної сфери — гуртковій, профільній, спортивній, художньо-естетичній роботі, максимально сприяючи розвитку і самовизначенню особистості дитини.
  • Вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях шкільного педагогічного простору.

Важливе місце у системі виховної діяльності школи посідає управління навчально-виховним процесом. У нашій школі це чіткий розподіл обов'язків між адміністрацією, всіма членами педагогічного колективу, творча співдружність класних керівників, використання ініціативи громадських організацій, залучення учнівського самоврядування, тобто чіткий розподіл праці та встановлення функціональної залежності між усіма педагогічними системами та підсистемами.

Система виховної роботи

З метою забезпечення відповідності діяльності школи державним стандартам та надання допомоги вчителям у підвищенні рівня виховної роботи, у школі постійно здійснюється управління та внутрішкільний контроль за виховною роботою за системою. Аналізуючи стан виховної роботи школи, варто сказати, що пріоритетними на сучасному етапі є:

  • реалізація науково-пізнавального потенціалу освітніх галузей;
  • використання пошуково-краєзнавчого та місцевого матеріалу з метою піднесення ефективності навчально-виховного процесу.
  • використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та в навчально-виховному процесі школи.
  • збереження морального, фізичного та психічного здоров'я підростаючого покоління;
  • виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;
  • розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей.

Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорі, на засідання педагогічної ради, методичні об'єднання та наради класних керівників

Виконуючи основні завдання виховання учнів у школі спільно з педагогічним колективом використовуємо різноманітні форми й методи роботи: колективні творчі справи, години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки.

Конкретне планування виховної роботи школи — важлива умова її успішної діяльності. Плануючи виховну роботу, спільно з адміністрацією школи, класними керівниками, учителями-предметниками, активом учнівського самоврядування, складаємо декілька видів планів виховної роботи у школі.

У школі налагоджена робота з обдарованими дітьми, розроблені основні напрями та завдання роботи з обдарованими, складений план виховної роботи для реалізації програми „Обдарована дитина") в якому враховано, що поняття „обдарованість" поєднує природні, інтелектуальні, творчі, спортивні здібності, які сприяють глибокому розумінню навколишнього світу, окремих напрямів науки і як результат - високий рівень самореалізації кожного учня. Ведеться картка обдарованої дитини, кожен класний керівник має інформацію про дітей класу відносно здібностей всіх учнів в класі. У школі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного обдарованих дітей. Задоволення їх освітніх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, факультативів впливає на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої, конкурентоспроможної особистості. Адміністрація школи забезпечує участь дітей у районних та шкільних конкурсах.

Інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності, визначають розвиток суспільства завтрашнього дня. Розуміючи важливість впровадження інформаційних технологій, адміністрація нашої школи створює належні умови для комп'ютеризації навчального закладу. Використання комп'ютерних технологій у виховній роботі підвищує її ефективність.

Виховна система нашої школи — це складна психолого-соціо-педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи. Найдоцільнішими і найефективнішими формами позакласної роботи є учнівські гуртки, де задовольняються інтереси, індивідуальні запити учнів.

Саме школа тепер єдина структура, зацікавлена у позитивному розвитку особистості школяра. Ось чому викликає тривогу збільшення кількості дітей з девіантною поведінкою. Корекційно-виховна робота об'єднує зусилля адміністрації школи, психологічної служби, класних керівників .

У школі діє система профілактичної роботи з попередження правопорушень серед школярів, створена рада профілактики правопорушень.

Робота з превентивного виховання ведеться індивідуальна, групова і масова. Це і зустрічі з представниками правоохоронних органів, і вивчення законодавства України. Як показав аналіз результативності заходів превентивного виховання, найцікавішими є інтерактивні форми роботи, рольові ігри, конференції, круглі столи, диспути за умов, що заходи підготували самі діти.

Адміністрація школи дбає про результативну систему співробітництва: взаємодію з батьками в формі своєрідного всеобучу з превентивного виховання; з проблемз родинного виховання, з питань адаптації п'ятикласників. І одна із дієвих форм взаємодії з батьківською громадськістю - індивідуальна робота, залучення батьків до позанавчальної виховної роботи, організації та проведення родинних свят. Успіх спільної діяльності педагогів і батьків великою мірою залежить від глибокого знання вчителем учнів, їхніх родин й тому у школі практикується детальне знайомство з родинами за програмою вивчення сім'ї.

Саме за результами вивчення сім'ї складаються соціальнопедагогічні паспорти класів. Виховна робота нашої школи передбачає кінцеву мету — забезпечити суспільство високоінтелектуальною, духовно багатою, толерантною елітою. Шляхи досягнення мети вбачаємо в запровадженні сучасних моделей виховання, у впровадженні і апробації інноваційних технологій виховання .

А головним знаряддям суспільства у вихованні особистості є школа. Виховна робота в ЗОШ №1 здійснюється в контексті національної і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави і нації.

Планується виховна робота згідно з нормативними документами, основними орієнтирами виховання учнів в загальноосвітніх навчальних закладах і річним планом виховної роботи.


Інформація про діяльність навчального закладу

Мова освітнього процесу - українська

Статут гімназії №1 Шепетівської міської ради Хмельницької області

Провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління Шепетівської гімназії №1

Всі документи

Навчання в умовах воєнного стану

Вакантні посади станом на 05.09.2023 н.р. - відсутні.


Фінансова діяльність

Фінансова звітність

Публічні закупівлі

Благодійний фонд


Шепетівський благодійний фонд

"Батьки-дітям"

ЄДРПОУ 38720136
Номер рахунку: UA913052990000026007026001409
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ЄДРПОУ банку 14360570
Код банку 305299


«Рукопис» - Інформаційно-розважальний вісник учнівського самоврядування Шепетівської гімназії №1

«Free Time» - Офіційний канал шкільного телебачення учнівського самоврядування Шепетівської гімназії №1

PROшколу: ЗОШ №1

Соціальна реклама (ситуації)

«Країна на ймення школа»

«Музей рідної школи»

«Благодійний концерт «Дітям Донбасу»

«Змінюючи себе, змінимо світ»Пам'ятай

Безпечна поведінка під час зимових канікул

Правила безпеки вдома, на вулиці, на воді та в Інтернеті

Звернення до батьків

Консультативний центр щодо допомоги сім’ям з дітьми, які виїхали за межі країни та зіштовхнулися з низкою проблемних питань


Уповноважена особа з питань протидії домашнього насильства

STOP БУЛІНГ

Національний портал з імунізації


Пам'ятка населенню щодо дій в екстремальних ситуаціях


Фільм «Країна на ймення школа»

Фільм «Музей рідної школи»

Фільм «Благодійний концерт "Дітям Донбасу"»

Фільм «Змінюючи себе, змінимо світ»


Понад бар'єрами

Кращий випускник

Гордість школи

Тези учнівських наукових робіт


Таланти

Проба пера

Фольклорний гурток «Віночок»

Вокальна група «Камертон»

Захоплення родини Максимюк

Захоплення родини Лінник

Захоплення родини Войтович

Захоплення родини Линник


Картинні галереї

Іванової Катерини

Мазуркевича Назара

Федосєєвої Катерини

Кіракосян Маргарити

Васильченко Анастасії

Сільвестр Аліни

Яцюк Вікторії

Яцюка Івана


З історії школи

З історії школи

Благодійні ярмарки

Благодійні ярмарки

Школа майбутнього першокласника

Школа майбутнього першокласника

День української хустки

День української хустки

Кольоровий тиждень

Кольоровий тиждень

Жінки в житті Шевченка

Жінки в житті Шевченка

Семінар НУШ

Семінар НУШ

«Люби і знай свій рідний край»

Люби і знай свій рідний край

Новорічна феєрія

Новорічна феєрія - 2020

Осінній дивограй

Осінній дивограй-2020

Новорічні свята

Новорічні свята

Новорічні композиції

Новорічні композиції

«Пасхальний декор»

«Пасхальний декор» - 2019

Новорічні композиції

Новорічні композиції

Виставка робіт з декоративно-прикладного мистецтва

Виставка робіт з декоративно-прикладного мистецтва - 2018

«Осінні мотиви»

Осінні мотиви - 2018

«Подільські писанки»

«Подільські писанки» - 2018

День соборності України

День соборності України

Новорічні композиції

Новорічні композиції

«Барви осені»

Барви осені - 2017

Дитячий форум у Львові

Дитячий форум у Львові - 2017

«Темп»

Літній табір 'Темп'

День соборності України

День соборності України